Prvim danom studenog stupila je na snagu Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom koju je Vlada donijela krajem svibnja ove godine, a prema kojoj u cijeloj Hrvatskoj postaje obvezno odvojeno prikupljanje otpada.

Općine i gradovi imaju rok od tri mjeseca da donesu odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. A tom odlukom treba definirati koliki će udio u cijeni odvoza otpada za kućanstva imati fiksni troškovi komunalnih tvrtki, a koliki će biti varijabilni dio koji će ovisiti o količini otpada. Također, morati će se odrediti i visina ugovorne kazne za one koji ne budu odvajali otpad ili ga budu odlagali na neprimjerena mjesta.

A kad gradovi i općine donesu odluke o naplati odvoza smeća po volumenu i omoguće građanima odvojeno prikupljanje otpada, odredit će i ugovorne kazne za one koji ne poštuju novi sustav. Svaka jedinica lokalne samouprave odredit će visinu tih kazna, koje bi, bude li se lokalna samouprava ugledala u praksu uprava drugih gradova u Europi, mogle biti poprilično visoke. 

No osim što će građanima, općinama i gradovima prijetiti kazne zbog smeća, i hrvatska bi država mogla plaćati penale ne ispuni li obveze u zbrinjavanju otpada koje je preuzela pristupanjem Europskoj uniji, a koje, prema sadašnjem stanju, sigurno neće na vrijeme ispuniti. Primjerice, do 2020. godine 50 posto komunalnog otpada u RH mora biti pripremljeno za ponovnu obradu i recikliranje, a trenutačno smo na 18 %.

Prema podacima našeg komunalnog poduzeća Peovica d.o.o., udio odvojeno prikupljenog, odnosno selekcioniranog otada u ukupno prikupljenom je svega 2,2% (rujan 2017.). Na koji će način omiško komunalno poduzeće organizirati odvojeno prikupljanje otpada još nam nije poznato. 

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.