Obrt ili Društvo sa ograničenom odgovornošću ?

Velik broj poduzetnika susreće se s pitanjem dali pokrenuti obrt ili d.o.o. Pa ćemo navesti osnovne razlike izmeđi njih.

Obrt:

postoje tri vrste obrta: slobodni, vezani i povlašteni. Kod otvaranje slobodnog obrta nije potrebno zanimanje, školska sprema ni iskustvo ( ne traži se ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit ). Kod otvaranja vezanog obrta potrebna je stručna sprema i radno iskustvo ( traži se ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit ). Povlašteni obrt možete otvoriti samo na temelju povlastice koju vam je izdalo nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta.

Kod obrta ne uplaćuje se temeljni kapital

Za osnivanje obrta potrebno je: prijava za upis obrta u obrtni registar, obrasci RL1 i RL3, preslika osobne iskaznice, liječničko uvjerenje o sposobnosti tj. o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima kad je to propisano zakonom (ovisno o djelatnosti – izdaje je medicina rada), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno majstorskom ili ispitu osposobljenosti za osobe koje osnivaju vezani obrt, te uplatnica na iznos od 500 kunan (troškovi izdavanja obrtnice). Troškovi svega tog iznose negdje oko 1000 kuna.

Obrtnici su obveznici poreza na dohodak. Obračun poreza na dohodak obrtnika jako sliči obračunu plaće zato jer je oporezivanje progresivno, stopama 15%, 25%, 35% i 45%. Tome treba pridodati i plaćanje prireza na porez, ovisno o mjestu gdje je obveznik prijavljen. Ukoliko obrtnici imaju godišnje primitke veće od 85.000 kn zakon određuje da moraju preći u sustav PDV-a ( znači ako imaju manje primitke ne moraju biti u sustavu PDV-a ). PDV se plaća prema naplaćenim računima za razliku od d.o.o.a koji PDV plaća prema izdanim računima. Obrti mogu voditi svoje knjige po načelu jednostavnog knjigovodstva (podrazumijeva vođenje Knjige primitaka i izdataka, Evidencije o tražbinama i obvezama (knjiga izdanih i primljenih računa) i Popisa dugotrajne imovine ).

Dodatne informacije: vrijeme potrebno za osnivanje ( 15 dana ), mjesto registracije (Nadležni ured državne uprave u Županiji ili Gradu ), odgovornost ( imovina obrta )

Društvo s ograničenom odgovornošću ( d.o.o. )

d.o.o. se može baviti svim zakonom dopuštenim djelatnostima i za otvaranje nije potrebna stručna sprema, niti bilo kakvi ispiti osposobljenosti.

Kod d.o.o. temeljni kapital iznosi 20 000 kuna

Za osnivanje obrta potrebno je: prijavu za upis u sudski registar, društveni ugovor ili izjava o osnivanju društva sa svim prilozima ovjerenim od strane javnog bilježnika, popis članova osnivača, potvrdu financijske institucije o ulozima uplaćenim u novcu, popis osoba ovlaštenih da vode poslove društva, popis članova Nadzornog odbora ako ga društvo ima, te ovisno o načinu osnivanja i drugi dokumenti. Osim prijave na trgovačkom sudu, podatke o upisu u sudski registar potrebno je objaviti u Narodnim novinama i dnevnom tisku, potrebno je prijaviti osnivanje društva u  poreznoj kako bi se dobio porezni broj, u mirovinskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju itd. Troškovi osnivanja iznose oko 6 000 kuna.

D.o.o. je obveznik poreza na dobit. Stopa poreza se obračunava na dobit i ona je proporcionalna, dakle bez obzira na visinu dobiti, stopa poreza na dobit je ista i iznosi 20%. Dobit se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit. PDV se plaća prema izdanim računima za razliku od obrta koji PDV plaća prema naplaćenim računima D.o.o. vodi knjige po načelu dvojnog knjigovodstva, a to uključuje vođenje slijedećih knjiga: Dnevnika, Glavne knjige i Pomoćne knjige (analitičke evidencije).

Dodatne informacije: vrijeme potrebno za osnivanje ( 40 dana ), mjesto registracije ( Trgovački sud ), odgovornost (Visinom temeljnog kapitala).

 

 

Izvor : Besplatna Poslovna - Edukacija

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com